Бібліотека Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Автореферати

Упорядкувати за: Автором +  Роком +  Роком -  Шукати по: Автору  Частині назви   
 1. Morgun Bogdan Expression of dsRNA-specific monoclonal antibodies in transgenic plants: Ph. D. Thesis - Budapest - Szeged, 2005. - 104 с.
 2. Євтушенко Д.П. Отримання та аналіз міжвидових соматичних цибридів картоплі: автореф. дис...к.б.н.:03.00.25 - К., 1995. - 24 с. [PDF]
 3. Єгорова Т.В. Ефективність поєднання діалельних схрещувань та методу генетичного маркування для гібридологічного аналізу вівса посівного ( Аvena sativa L.): автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2003. - 19 с.
 4. Ємець А.І. Соматимачні гібриди пасльонових на основі мутантів NICOTIAHA PLUMBAGINIFOLIA, стійких до дії сполук з антимікротрубочковою активністю: автореф. дис... к.б.н.:03.00.25 - К, 1996. - 22 с.
 5. Ємець А.І. Ключова роль тубуліну в молекулярних та клітинних механізмах стійкості рослин до гербіцидів з антимітотичною активністю: автореф. дис...д.б.н. - К, 2010. - 50 с.
 6. Іваниця Т.В. Особливості дефектної лізогенії ERWINIA CAROTOVORA: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.06 - К, 2008. - 19 с.
 7. Іщук О.П. Молекулярні механізми резистентності до високих температур та етилового спирту у неконвенційних дріжджів: автореф. дис...к.б.н. - Львів, 2010. - 20 с.
 8. Абакумова О.С. Виділення та зберігання біологічно активної низькомолекулярної фракції (до 5 КДА) за допомогою низьких температур: автореф. дис.к.б.н.:03.00.19 - Х, 2009. - 21 с.
 9. Абрат О.Б. Механізми захисту дріжджів SACCHAROMYCES CEREVISIAE від стресу під впливом слабких органічних кислот: автореф. дис.к.б.н.:03.00.04 - Чернівці, 2009. - 21 с.
 10. Александрова Д. І. Вплив початкових осмотичних та температурних умов на стійкість еритроцитів ссавців до гіпертонічного шоку: автореф. дис. к.б.н.:03.00.19 - Х., 2011. - 20 с.
 11. Аль Анні Інас Гхасcан Свідан Генеалогічна і цитогенетична характеристика депресій у дітей і підлітків: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К., 2015. - 27 с. [PDF]
 12. Антіпов І.О. Біотехнологічні аспекти молекулярної діагностики латентної вірусної інфекції картоплі ( SOLANUM TUBEROSUM L.): автореф. дис...к.с/г.н. - К, 2008. - 18 с.
 13. Антонюк М.З. Створення та генетичне маркування ліній пшениці з хромосомами трьох видів егілопсу: автоеф. дис... к.б.н.:03.00.15 - К, 1995. - 24 с. [PDF]
 14. Артеменко О.А. Проліферативна активність клітин кореневої меристеми гороху ( PISUM SATIVUM L. )за умов кліностатування: автореф. дис. к.б.н.;03.00.11 - К, 2007. - 23 с.
 15. Афанасьєва К.С. Хромосомна нестабільність в учасників Українських антарктичних експедицій: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2006. - 20 с.
 16. Білько Д.І. Особливості експресії ядерних і TOLL-подібних рецепторів та їх функціональних зв'язків у пухлинних клітинах різного походження: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 17. Білявська Н.О. Роль іонів кальцію в механізмі гравірецепції у рослин та в ефектах мікрогравітації на клітинному рівні: автореф. дис...д.б.н.:03.00.22 - , . - с.
 18. Білявська С.Б. Корекція експеріментального гіпотиреозу шляхом комбінованої трансплантації органотипових культур: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.13 - Х, 2008. - 20 с.
 19. Бавол А.В. Клітинна селекція м'якої пшениці на стійкість до GAEUMANNOMYCES GRAMINIS VAR. TRITICI: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К, 2010. - 20 с. [PDF]
 20. Бадюк В.М. Результат комбінованого генетичного скринінгу вагітних як показання до інвазивної пренатальної діагностики: автореф. дис.к.мед.н.:03.00.15 - К, 2009. - 22 с.
 21. Банникова М.А. Генетическое изучение цитодукции у дрожжей Saccharomyces cerevisiae: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - Л., 1986. - 20 с. [PDF]
 22. Бараненко В.В. Пероксидне окислення ліпідів та активність супероксиддисмутази в рослинах гороху за умов кліностатування: автореф. дис...к.б.н.:03.00.11 - К, 2003. - 24 с.
 23. Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні: автореф. дис. к.б.н. - К, 2011. - 20 с.
 24. Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку: Автореф. дис.к.б.н.:03.00.22 - К, 2008. - 20 с.
 25. Белокурова В.Б. Використання соматичного ембріогенезу та мутагенезу для отримання генетично змінених форм винограду: автореф. дис... к.б.н.:03.00.25 - К, 1997. - 24 с.
 26. Бенедичук Ю.В. Вплив проживання на радіоактивно забруднених територіях в результаті аварії на ЧАЕС на формування вроджених вад розвитку ( на моделі Житомирської області ): автореф. дис...к. мед.н. - К, 2010. - 21 с.
 27. Богдан Ю.М. Мутагенна і проректорна активність PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ATROFACIENS у бактеріалній та рослинній тест-системах: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 23 с.
 28. Боднар Ю.О. Радіобіологічні ефекти хронічного іонізуючого опромінення сосни звичайної (PINUS SYLVESTRIS L. ) в зоні відчуження Чорнобильської АЕС: автореф. дис.к.б.н.:03.00.01 - К, 2009. - 21 с.
 29. Бокал І.І. Функціонування тіол-дисульфідної системи сироватки крові ВІЛ-інфікованих: автореф. дис...к.б.н. - Одеса, 2010. - 19 с.
 30. Бондарович М.О. Оцінка протипухлинної активності кріоконсервованих клітин фетальної печінки в експериментальній моделі раку молочної залози: автореф. дис...к.б.н.:03.00.19 - Х, 2010. - 16 с.
 31. Борецький Ю.Р. Генетичні і біохімічні регуляції флавіногенезу у дріжджів PICHIA GUILLIERMONDII: автореф. дис. д.б.н. - Львів, 2012. - 40с. с.
 32. Борисова В.В. Селекційні аспекти застосування SNP-аналізу у кукурудзи: автореф. дис. к.с/г.н.:06.01.05 - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с. [PDF]
 33. Бреус О.С. Функціональні зв'язки КоА-синтази із компонентами сигнальних шляхів клітини: автореф. дис.к.б.н.:03.00.03 - К, 2009. - с.
 34. Бублик О.М. Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора (uNGERNIA VICTORIS VVEED.EX ARTJUSHENKO): автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2009. - 21 с.
 35. Бурцева Г.В. Біологічні властивості бактерій, здатних до ферментування м'ясної сировини: автореф. дис.к.б.н.603.00.07 - К., 2011. - 20 с.
 36. Вагін Ю.В. Пренатальний добір у ссавців:Селекція бластоцист американських норок (MUSTELA VISON): Автореф. дис д.б.н..:03.00.15 - К, 2008. - 41 с.
 37. Вдовіченко Ж.В. Інтрогресії в геномі м'якої пшениці (TRITICUM AESTIVUM L.) як фактор, що впливає на результати її генетичного аналізу: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2004. - 21 с.
 38. Ведмедєва К.В. Створення колекції джерел морфологічних маркерних ознак соняшнику і вивчення їх генетияного контролю: автореф. дис...к.б.н. - Одеса, 2004. - 16 с.
 39. Верголяс М.Р. Морфофункціональні зміни клітини крові, зябер і хвостового плавця риб при оцінці якості водного середовища і дії токсичних чинників: автореф. дис...к.б.н. - Львів, 2010. - 21 с.
 40. Водоп'янова Л.А. Вплив кріопректорів та заморожування-ві-дігріву на клітини кісткового мозгу собак: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.19 - Х, 2008. - 20 с.
 41. Волкова К.Д. Ціанінові барвники як флуоресцентні зонди для детекції фібрилярного а-синуклеїну: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.20 - К, 2009. - 19 с.
 42. Воронина И.П. Разработка системы генетической трансформации подсолнечника Helianthus Annuus L: автореф. дис...к.б.н. - М, 1992. - 16 с.
 43. Воронкова О.С. Вплив антибіотиків та цитостатиків на формування дисбактеріозу піхви: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 23 с.
 44. Гідулянова Х.В. Особливості прояву ефекту індукованого окислювального стресу в електроцитах дітей та підлітків: автореф. дис...к.б.н. - Х, 2010. - 20 с.
 45. Гільчук П.В. Розробка технології одержання одноланцюгових антитіл в Escherichia coli: автореф. дис. к.б.н.:03.00.20 - К, 2006. - 19 с.
 46. Галаєв О.В. Мінливість генома пшениці TRITICUM AESTIVUM при віддаленій гібридизації її з AEGILOPS CYLINDRICA: автореф.дис...к.б.н.:03.00.22 - Одеса, 2006. - 20 с.
 47. Галкін О.Ю. Біотехнологія одержання та використання моноклональних антитіл до IgM людини: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.20 - Одеса, 2010. - 20 с.
 48. Галушка А.А. Структурно-біохімічні зміни в клітинах мікроорганізмів за умов впливу гідроген сульфіду: автореф. дис. к.б.н.:03.00.07 - К, 2011. - 19 с.
 49. Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів: автореф.дис д. б.н. - К., 2011. - 40 с.
 50. Гармашева І.Л. Таксономічне положення і біологічна активність ентерококів: автореф. дис. к.б.н.:03.00.07 - К, 2009. - 23 с.
 51. Гейленко О.А. Особливості регенерації печінки при безшовному з'єднанні тканин в умовах порушення місцевого кровообігу в експерименті: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 19 с.
 52. Георгиев П.Г. Роль мобильных генетических элементов в мутагенезе. индуцированном химическими и физическими агентами: автореф. дис...к.б.н. - М., 1991. - 24 с.
 53. Герц А.І. Особливості росту і розвитку Brassica rapa var. ASTROPLANTS у змінних світлових полях різної інтенсивності та спектрального складу: автореф. дис. к.б.н.:03.00.12 - К, 2009. - 20 с.
 54. Гирич А.М. Молекулярний аналіз мутанта томата CHLORONERVA зі зміненим метаболізмом заліза: автореф. дис...к.б.н.:03.00.25 - К, 1997. - 16 с.
 55. Глазкова І.В. Рання діагностика вад розвитку плода та медико-генетичне консултування на етапі пренатального обстеження: автореф. дис. к. мед.н. - К, 2011. - 22 с.
 56. Гойко І.Ю. Інтенсифікація сорбції іонів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі: Автореф. дис. к. тех.н.:03.00.20 - К, 2008. - 22 с.
 57. Голембіовська С.Л. Характеристика і біотехнологічний потенціал CRT+ - мутантів STREPTOMYCES CLOBISPORUS 1912: автореф. дис. к.б.н. - К, 20. - 20 с.
 58. Головко А.Е. Цукровий буряк ( BETA VULGARIS L.)в культурі: - К, 2003. - 20 с.
 59. Головко А.Е. Цукровий буряк ( BETA VULGARIS L.) в культурі: - К, 2003. - 191 с.
 60. Головнина Ю.М. Изучение цитогенетической активности фиторегуляторов из групп ретардантов и антистрессовых препаратов: автореф. дис...к.б.н. - К., 1994. - 23 с.
 61. Голубенко А.В. Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro: автореф. дис. к.б.н.:03.00.12 - К., 2005. - 20 с. [PDF]
 62. Гончаренко Г.Г. Генетико-биохимическое исследование двух видов-двойников DROSOPHILA групы VIRILIS: автореф. дис...к.б.н. - М., 1985. - 22 с.
 63. Горбаль Л.О. Функції генів, задіяних у регуляції біосинтезу полікетидних антибіотиків в актиноміцетів: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 19 с.
 64. Гордіюк В.В. Характеристика генетичних та епігенетичних змін генів/локусів 3-ї хромосоми людини в епітеліальних пухлинах: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.03 - К, 2008. - 18 с.
 65. Горовой Л.Ф. Морфогенез плодовых тел шляпочных грибов: автореф. дис. д.б.н.:03.00.24 - К., 1991. - 34 с. [PDF]
 66. Горюшкіна Т.Б. Розробка та оптимізація амперометричних біосенсорів для аналізу основних складових вина та сусла: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 19 с.
 67. Гостева О.В. Каріотипова різноманітність деяких видів роду CREPIS L: автореф. дис... к.б.н.:03.00.15 - К., 2000. - 16 с.
 68. Грабовецька Є.Р. Вікові особливості зміни активності ферментів катаболізму альдегідів у серці щурів при іммобілізаційному стресі: автореф. дис. к.б.н.:03.00.04 - Х, 2009. - 19 с.
 69. Григор'єва М.А. Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату циторецифен-м: Автореферат дис. к.тех.н.:)3.00.20 - К, 2009. - 22 с.
 70. Гришкова В.С. Натрій - залежний фосфатний транспортер NaPi2b як маркер раку яєчника: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.03 - К, 2009. - 20 с.
 71. Грищенко Н.В. Перебудови в геномі хворих на нейродегенеративні захворювання із домінантним типом успадкування ( спадкові поліневропатії та хорея гентінгтона): автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 72. Громико О.М. Мутації стійкості до антибіотиків, які впливають на біосинтез ландоміцину Е у STREPTOMYCES GLOBISPORUS 1912 -2і ногаламіцину в STREPTOMYCES NOGALATERIMET43360: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - Львів, 2008. - 17 с.
 73. Громозова О.М. Поліваріантність онтогенезу міцеліальних мікроміцетів: автореф. дис...д.б.н.:03.00.14 - К, 2006. - 38 с.
 74. Гуменюк І.Д. Морфо-фізіологічні особливості гірчака земноводного (PERSICARIA AMPHIBIA(L.) DELARBRE) за різних умов водозабезпечення: Автореферат:03.00.12 - К, 2008. - 20 с.
 75. Дворник А.С. Дослідження антимутагенних властивостей екстрактів біомаси культивованих клітин деяких лікарських рослин: автореф.дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2001. - 20 с.
 76. Дворник А.С. Дослідження антимутагенних властивостей екстрактів біомаси культивованих клітин деяких лікарських рослин: .дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2001. - 153 с.
 77. Декіна С.С. Іммобілізація протеолітичних ферментів та білків на полімерних носіях: автореф. дис...к.б.н. - Одеса, 2010. - 20 с.
 78. Демкович А.Є. Молекулярно-генетичні особливості високопродуктивних і стійких до кореневої губки рослин сосни звичайної та їх насіннєвого потомства: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 79. Демченко О.М. Закономірності утворення аберацій хромосом в лімфоцитах людини при y-опроміненні в малих дозах: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 80. Демчук І.В. Властивості клонових ліній сортів картоплі після оздоровлення та культивування IN VITRO: Автореф. дис. к. с/г н.:03.00.20 - К, 2008. - 20 с.
 81. Ден Дія низьких температур та імуноізоляції на властивості тканин надниркових залоз IN VITRO і при ксенотрансплантації: автореф. дис...к.б.н. - Х, 2010. - 21 с.
 82. Дехтяренко Н.В. Особливості відбору пробіотичних культур LACTOBACILLUS роду для створення препаратів і продуктів різного призначення: автореф. дис. к .с/г. н.:03.00.20 - , 2009. - 21 с.
 83. Дибський С.С. "Мішеневі" та "немішеневі" цитогенетичні ефекти в соматичних клітинах осіб, які зазнали впливу іонізуючої радіації внаслідок аварзії на Чорнобильській АЕС: автореф. дис.. .д.б.н. - К, 2010. - 39 с.
 84. Довгалюк А.І. Порівняння цитогенетичної та мікротрубокової активності фітотоксичних металів: автореф. дис...к.б.н.:03.00.11 - , 2004. - 24 с.
 85. Долгова Т.А. Індукція та прояв радіоадаптивної відловіді у поколіннях рослин з різним генотипом: автореф. дис... к.б.н.:03.00.15 - Х, 2004. - 131 с.
 86. Долгова Т.А. Індукція та прояв радіоадаптивної відповіді у поколіннях рослин з різним генотипом: автореф.дис... к.б.н.:03.00.15 - Х, 2004. - 22 с.
 87. Донець В.В. Обгрунтування структури апаратурно-програмного комплексу для дистанційного зондування рослинності в польових умовах: автореф. дис...к.т.н. - К, 2010. - 19 с.
 88. Драницина А.С. Поліморфізм ДНК у популяціях пінгвінів PYGOSCELIS PAPUA: автореф. дис...к.б.н. - К., 2007. - 20 с.
 89. Дробик Н.М. Фізіолого-біохімічні та генетичні основи біотехнології рослин видів роду GENTIANA L.: автореф. дис.д.б.н.:03.00.20 - Киiв, 2009. - 40 с.
 90. Дроздова Л.А. Імунна відповідь і зміна показників гомеостазу в різні терміни після радіаційного впливу: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.13 - Х, 2008. - 20 с.
 91. Дубицька Л.П. Конструювання та седекція штаму STREPTOMYCES PEUCETIUS SUBSP.CAESIUS- прдуцента даунорубіцину та доксорубіцину: автореф. дис... к.б.н.:03.00.15 - Львів, 2002. - 18 с.
 92. Дубровина А.С. Влияние трансформации клеточной культуры винограда VITIS AMURENSIS RUPR. геном rolB из AGROBACTERIUM RHIZOGENES на биосинтез резвератрола: автореф. дис...к.б.н. - Владивосток, 2010. - 21 с.
 93. Дубровна О.В. Цитогенетичне дослідження самозапилених ліній цукрового буряка з різною комбінаційною здатністю: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 1994. - 24 с.
 94. Дубровська А.М. Вивчення молекулярно-генетичних механізмів пухлинної прогресії при Ph ' -позитивних лейкеміях та їх діагностика: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К, 2003. - 17 с.
 95. Дуплій Д.Р. Взаємозвязок нуклеотидного складу послідовностей геному людини зі структурою та особливостями експресії генів: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 19 с.
 96. Дюкина А. Р. Действие инфракрасного и рентгеновского излучений на мышей и их потомков: автореф. дис. к.б.н. - М., 2011. - 22 с.
 97. Дячок Ю.В. Роль Са як вторинного месенджера в індукції захисних реакцій в культурі клітини Allium cthf L.: автореф. дис...к.б.н.:03.00.25 - К., 1995. - 23 с.
 98. Ель-Та'Алу Молекулярні та клітинні механізми вікових змін функціональних властивостей сполучної тканини: автореф. дис. к.б.н.:03.00.13 - Х., 2011. - 21 с.
 99. Живолуп О.М. Структурні основи механізму ауторегуляції експресії генів rp1JL ентеробактерій: автореф. дис... к.б.н.:03.00.03 - К., 1994. - 20 с.
 100. Жмурко В.В. Фізіолого-біохімічні аспекти фотоперіодичного і яровизаційного контролю розвитку рослин: автореф. дис. д.б.н.:03.00.12 - К, 2009. - 40 с.
 101. Жук І.В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пшениці: автореф. дис... к.б.н. - К., 2011. - 20 с.
 102. Жук О.В. Структурно-функціональна організація локуса MINIATURE-LIKE у Drosophila virilis: Автореф. дис... к.б.н.:03.00.15 - К, 2008. - 20 с.
 103. Журахівська Н.В. Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт: Автореферат дис.к.б.н.:03.00.15 - К, 2009. - 20 с.
 104. Заєць І.С. Модифікація мінерального живлення рослин за допомогою консорціуму бактерій: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.20 - К, 2008. - 19 с.
 105. Завгородня Г.В. Аналіз ядерних та цитоплазматичних геномів у асиметричних соматичних гібридів і їх статевих поколінь в роді LYCOPERSICON: автореф. дис... к.б.н.:03.00.25 - К., 1995. - 23 с.
 106. Задерей Н.С. Культивування тканин і індукція морфргенезу in vitro у еспарцету ( Onobrychis sp.): автореф. дис...к.б.н.:03.00.25 - К, 1997. - 20 с.
 107. Заставна Д.В. Імуногенетичні фактори геалізації генетично обумовленої патології: автореф. дис...д.б.н.:03.00.15 - К, 2004. - 36 с.
 108. Захарова О.О. Молекулярно-генетичний поліморфізм грибів роду FUSARIUM LINK, що вражають кукурудзу: автореф. дис...к.б.н.:03.00.22 - К, 2009. - 20 с.
 109. Зеленіна Г.А. Морфогенез в культурі in vitro сегментів стебла і клональне мікророзмножение ARNICA CHAMISSONIS LESS. SSP. FOLIOSA (NUTT.) MAGUIRE: автореф. дис... к.б.н.:0300.20 - Ялта, 2006. - 20 с.
 110. Зелена Л.Б. Молекулярно-біологічні аспекти змін формоутворення у сосни звичайної, індукованих хронічним випромінюванням: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К, 2008. - 21 с.
 111. Зеленина Г.А. Морфогенез в культуре in vitro сегментов стебля и клональное микророзмножение ARNICA CHAMISSONIS LESS. SSP. FOLIOSA (NUTT.) MAGUIRE: автореф. дис... к.б.н.:03.00.20 - Одесса, 2006. - 141 с.
 112. Злацька А.В. Значенння специфічності генетичного матеріалу для успішної інтрогресії у геномі м'якої пшениці (на прикладі інтрогресивних ліній Triticum aestivum L./T. miguschovae Zhirov): автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2001. - 19 с.
 113. Золотова-Гайдамака Н.В. Структурно-функціональні особливості остеоцитів при знижені опорного навантаження: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.11 - К, 2008. - 19 с.
 114. Кіщенко О.М. Отримання трансгенних рослин цукрового буряку та вивчення експресії перенесених генів: автореф. дис...к.б.н.:03.00.20 - К., 2006. - 20 с. [PDF]
 115. Калініна Я.М. Ріст та диференціація клітин кореня BRASSICA RAPA L. в умовах мікрогравітації та кліностатування: автореф. дис...к.б.н.:03.00.11 - К., 2007. - 19 с.
 116. Калина М.П. Розробка біотехнологічних методів у роді CUCUMIS та аналіз отриманих форм рослин: автореф. дис... к.б.н.:03.00.25 - К, 1996. - 24 с.
 117. Капустян Л.М. Експресія гена молекулярного шаперону HSP60 в тканині серця при дилятаційній кардіоміопатії: автореф. дис.к.б.н.:03.00.03 - К, 2009. - 20 с.
 118. Карпенко О.М. Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу: автореф. дис. к.с/г. н.:03.00.15 - Одеса, 2009. - с.
 119. Карпенко О.М. Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу: автореф. дис. к.с/г. н.:03.00.15 - Одеса, 2009. - 20 с.
 120. Карпець Ю.В. Загартування рослин короткочасною дією високих температур: - К, 2009. - 21 с.
 121. Карпець Ю.В. Загартування рослин короткочасною дією високих температур:Особливості передачі сигналу і фізіологічної відповіді: автореферат к.б.н.:03.12.12 - К, 2009. - 21 с.
 122. Карпин О.Л. Роль антиоксидантної системи рослин CAREX HIRTA L. та FABA BONA MEDIC. (VICIA FABA L.) в умовах нафтового забруднення грунту: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 123. Карпова І.С. Лектини як фактори впливу на мутаційний процес: автореф. дис. д.б.н.:03.00.15 - К, 2009. - 41 с.
 124. Качинська Т.В. Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект): автореф. дис.к.б.н.:03.00.13 - К, 2009. - 20 с.
 125. Кашуба В.І. Нові гени-супресори епітеліальних пухлин: Автореферат дис. д.ь.н.:03.00.03 - К, 2009. - 41 с.
 126. Кириченко І.В. Генетична реконструкція рослинної клітини за допомогою мікроманіпуляцій: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 1994. - 22 с.
 127. Кириченко О.В. Роль лектинів у регуляції утворення та функціонування фітобактеріальних симбіозів і асоціацій: автореф. дис. д.б.н. - К., 2011. - 47 с.
 128. Кирпичова І.В. Генетичний контроль морфологічних особливостей листків ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH.: автореф. дис. к.б.н. - К., 2011. - 20 с.
 129. Климишин Д.О. Система клонування генів у штамі - продуценті ногаламіцину STREPTOMYCES NOCALATER IMET 43360: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2010. - 18 с.
 130. Климишин Д.О. Система клонування генів у штамі - продуценті ногаламіцину STREPTOMYCES NOCALATER IMET 43360: . дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2010. - 150 с.
 131. Клюваденко А.А. Особливості клонального мікророзмноження, прямої адаптації та переробки перспективних сортів хмелю звичайного (HUMULUS LUPULUS L.): автореф. дис. к.с/г.н.:03.00.20 - К, 2010. - 20 с.
 132. Кобилянський А.М. Гени актиноміцетів, що контролюють етапи відновлення , окислення та глікозилювання у біосинтезі ангуциклінових антибіотиків: автореф. дис.к.б.н. - К, 2011. - 20 с.
 133. Кобозєва Н.А. Цитогенетична мінливість у великої рогатої худоби в звя'зку різними факторами добору: авторф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2001. - 17 с.
 134. Ковалева В.А. Структурно-функціональна характеристика дефензину і сосни звичайної (PINUS SYLVESTRIS L.):ідентифікація,очистка,клонування гена,біологічна активність: автореф. дис.к.б.н.:03.00.04 - Л, 2008. - 21 с.
 135. Ковалева О.А. Цитогенетические нарушения у линейных мышей и их связь с возврастом, сезоном исследования и хроническим низкодозовым ионизирующим облучением: . дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2000. - 171 с.
 136. Ковальов Г.О. Вплив кріоконсервованих фетальних клітин на прояви хронічного отруєння алкоголем (експерементальне дослідження): Автореф. дис. к.б.н.:14.01.35 - Х, 2008. - 18 с.
 137. Ковальова О.А. Цитогенетичні порушення у лінійних мишей та їх звязок з віком, сезоном дослідження та хронічним низькодозовим іонізуючим опроміненням: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2000. - 19 с.
 138. Козерецька І.А. Нейрогенний локус DELTA та особливості генетичних взаємодій при формуванні крила у DROSOPHILA VIRILIS: автореф. дис... к.б.н.:023.00.15 - К, 2000. - 19 с.
 139. Колибо Д.В. Молекулярні механізми імунного розпізнавання дифтерійного токсину: автореф. дис. д.б.н. - К, 20011. - 41 с.
 140. Колот Н.В. Показники вуглеводного обміну у кролів з експериментальним цукровим діабетом після трансплантації острівців підшлункової залози в різні тканини організму: автореф. дис. к.б.н.:03.00.13 - Х, 2009. - 20 с.
 141. Комарницький С.І. Ядерна рибосомальна ДНК як засіб для вивчення родинних зв'язків серед рослин: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 1999. - 19 с.
 142. Коновал О.М. Генетичний поліморфізм свиней породи велика біла за молекулярними і цитогенетичними маркерами: автореф. дис. к.б.н.:03.00.22 - К, 2009. - 20 с.
 143. Коновалюк І.І. Культура тканини і органів GENETIANA LUTEA L. G. PNEUMONANTHE L.: автореф. дис...к.б.н. - К., 2011. - 20 с.
 144. Корецька Н.В. Вплив лектинів на спонтанний та шндукований мутагенез у BACILLUS SUBTILIS: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2007. - 198 с.
 145. Коровецька Г.В. Адаптація рослин FABA BONA MEDIC. (VICIA FABA L.) та CAREX HIRTA L. до дефіциту вологи в умовах нафтового забруднення грунту: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 146. Корпан Я.І. Розробка біосенсорів специфічних до метанолу, етанолу та формальдегіду на основі клітин метилотрофних дріжджів: автореф. дис...к.б.н.:03.00.23 - К., 1994. - 24 с.
 147. Корховий В.І. Отримання трансгенних рослин яблуні шляхом генетичної трансформації за допомогою AGROBACTERIUM TUMEFACIENS: автореф. дис... к.б.н.:03.00.15 - К., 2005. - 22 с.
 148. Костенко С .О. Соматичний мутагенез у мишовидних гризунів як індикатор екологічного забруднення: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2001. - 20 с.
 149. Костенко С О. Видові особливості геномної нестабільності та поліморфізму Sus scrofa i Bos taurus за цито- та ДНК маркерами: автореф. дис. д.б.н.:03.00.15 - К., 2015. - 52 с. [PDF]
 150. Кот Ю.Г. Структурно-метаболічна відповідь сполучної тканини на дію розтягуючого механічного напруження: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.04 - Х, 2008. - с.
 151. Кочевенко А.С. Алоплазматичні цибриди LYCOPERSION як модель для вивчення ядерно- цитоплазматичних взаємовідношень: автореф. дис...к.б.н.:03.00.25 - К., 1997. - 24 с.
 152. Кріпка Г.В. Використання арбускулярних мікоризних грибів у фіторемедіації грунтів від радіонуклідів: автореф. дис...к.б.н.:03.00.20 - К., 2005. - 20 с.
 153. Кравчук Ж.М. Роль активних форм кисню в індукції захисних реакцій в культурі клітин Allium cepa L.: атореф. дис...к.б.н.:03.00.11 - К., 2003. - 20 с.
 154. Кропивко С.В. Альтернативний сплайсинг та альтернативна транскрипція у створенні різноманіття транскриптів гена інтерсектину 1 людини: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 155. Кузнецова Ю.О. Одержання, характеристика та біологічна активність кореневих екзометаболітів проростків пшениці: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.20 - Х, 2009. - 20 с.
 156. Кундельчук О.П. Вплив аміпрофосметилу і трифлюраліну на стан мікротрубочок, поділ клітин і ріст коренів у чутливих та стійких до цих гірбіцидів рослин: автореф. дис...к.б.н.:03.00.11 - К., 2002. - 24 с.
 157. Кучук М.В. Використання прийомыв генетичної інженерії клітинної біології для отримання нових форм у видів із родини бобових і у деяких інших рослин: автореф.дис...д.б.н.:03.00.22;03.00.15 - К, 1998. - 31 с. [PDF]
 158. Лівшиць Г.Б. Алельний поліморфізм генів INHа, FSHR FМR1 у пацієнтів з порушенням функції яєчників: Автореферат дис.к.б.н.:03.00.22 - К, 2009. - 19 с.
 159. Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах: Автореферат дис.к.б.н.:03.00.01 - К, 2009. - 20 с.
 160. Левішко А.С. Фізико-хімічні властивості субстратна специфічність протез BACILLUS SP. 27, BACILLUS CIRCULANS 693 I YARROWIA LIPOLYTICA 2061: автореф.дис.к.б.н.:03.00.07 - К, 2009. - 23 с.
 161. Левчук О.Б. Структурні компоненти вірусу плямистості аїру та його біологічні властивості: автореф.дис.к.б.н.:03.00.05 - К, 2009. - 22 с.
 162. Легач Є.І. Комбінована трансплантація кріоконсервованих органотипових культур ендокринних залоз(експериментальне дослідження): Автореферат дис. д.мед.н.:14.01.08:14.01.35 - К, 2008. - 36 с.
 163. Линчак О.В. Вплив похідного малеіміду на стан печінки та кишечнику щурів у нормі та за умов хімічного-індукованого канцерогенезу товстої кишки: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 19 с.
 164. Липська А.І. Дозоутворення, природа ранніх та ризики віддалених ефектів у тварин за тривалої дії радіонуклідів Чорнобильського викиду: Автореф. д-ра б.н.;03.00.01 - К, 2008. - 44 с.
 165. Лиса Л.Л. Генетичний контроль та спадкова мінливість вмісту білка в зерні озимої пшениці: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 166. Листван К.В. Використання рослин триби Psoraleeae (Fabaceae) для отримання біологічно активного меротерпену бакучіолу в системі in vitro: автореф. дис. к.б.н.:03.00.20 - К., 2012. - 19 с. [PDF]
 167. Литовченко А.В. Вивчення ролі фосфоглюкомутази у метаболізмі картоплі (Solanum tuberosum L.) за допомогою трансгенних рослин: автореф. дис...к.б.н.:03.00.20 - К., 2002. - 20 с.
 168. Лобанова К.І. Регенерація рослин в культурі пиляків м'якої пшениці, шляхи її підвищення: Автореферат дис.к.б.н.:03.00.20 - Одеса, 2009. - 19 с.
 169. Льошина Л.Г. Клонування коренеспецифічного та світлозалежного промоторів генів рослин: автореф. дис... к.б.н.:03.00.20 - К., 2006. - 22 с.
 170. Лясковський Т.М. Мікрофлора вагітних жінок і шляхи її корекції при дисбіозах: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 171. Міхєєв О.М. Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації у рослин: Автореферат дис. д.б.н.:03.00.01 - К, 2007. - 40 с.
 172. Майданюк Д.М. Особливості геномної мінливості кукурудзи в культурі in vitro: автореф. дис... к.б.н.:03.00.15 - К., 2008. - 20 с.
 173. Маклюк Ю.О. Особливості накопичення Sr, Cs і дозові навантаження у мишоподібних та мідицеподібних Зони відчудження і Зони і і Зони безумовного (обов'язкового) відселення: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.01 - К, 2008. - 21 с.
 174. Максимчук О.В. Зміни експресії гена цитохрому Р450 2Е1 у печінці мишей за дії екзогенних стресових факторів: Автореф дис. к.б.н.:03.00.03 - К, 2009. - 19 с.
 175. Макух Г.В. Аналіз мутацій гена CFTR (ТРБМ ) у хворих високого ризику муковісцидозу із Західного регіону України: автореф. дис...к.б.н.:3.00.15 - Львів, 2001. - 16 с.
 176. Маланчук О.М. Ідентифікація білків-партнерів туберозно-склерозного комплексу ТSC1/2 та характеристика виявлених взаємодій: Автореф. дис.к.б.н.:03.00.03 - К, 2008. - 20 с.
 177. Мандрик С.Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.04 - К, 2008. - с.
 178. Маринець О.В. Математичне моделювання поширення радіонуклідів у розгалужених річкових системах для розрахунку дозових впливів: автореф. дис. к.б.н. - К, 1996. - 18 с.
 179. Маркевич Н.В. Синдром НІЙМЕГЕН (NBS) у західному регіоні України: автореф. дис. к. мед. н.:03.00.15 - К, 2009. - 2009 с.
 180. Мартиненко В.С. Принципи генетичного аналізу жита посівного (SECFLE CERALE L. ) за генетично моно-або поліморфними ознаками: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2005. - 20 с.
 181. Мартинюк І.М. Структурно-функціональний стан сперматозоїдів півня та індика під дією кріопротекторів і низьких температур: автореф. дис. к.б.н.:03.00.19 - Х., 2011. - 21 с.
 182. Матвєєва Н.А. Створення генетично модифікованих рослин родин COMPOSITAE та SOLANACEAE: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.20 - К, 2009. - 22 с. [PDF]
 183. Медвідь О.М. Мінливість будови плоду та квітки ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. під впливом мутантних алелів генів CLV1 та AP1: автореф. дис...к.б.н. - Одеса, 2010. - 19 с.
 184. Медведєва Т.В. Отримання трансгенних рослин тютюну та картоплі з коренеспецифічною та бульбоспецифічною експресією химерних генів: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 1998. - 16 с.
 185. Мельник В.М. Варіабильність рДНК деяких видів роду GENTIANA L. у природі та культурі in vitro: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К., 2005. - 20 с.
 186. Меркулов С.М. Генетична трансформація груші ( PYRUS COMMUNIS L.) за допомогою AGROBACTERIUM TUMEFACIENS і регенерація трансгенних рослин: автореф. дис...к.б.н.:03.00.25 - К, 1996. - 15 с.
 187. Мещерякова І.П. Обтяженість спадковою патологією та генетико-демократична структура Євпаторійської популяції: Автореф. дис. канд. мед. н.:03.00.15 - Х, 2008. - 20 с.
 188. Михайленко Н.Ф. Ліпідний склад CYANOPHYTA (CYANOBACTERIA) та флуоресцентні характеристики їх фотосинтетичного апарату за альтернативних умов вуглецевого живлення: автореф.дис.к.б.н.:03.00.04 - К, 2010. - 21 с.
 189. Михальська С.І. Мінливість геному сої (GLYCINE MAX L., MERR..) у клітинних лініях, стійких до оксіаніонів вольфраму: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 190. Михальченко В.Г. Молекулярні механізми регуляції експресії 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в різних органах експериментальних тварин: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.04 - К, 2008. - 20 с.
 191. Моргун Б.В. Експресія моноклональних антитіл, специфічних до дволанцюгової РНК в трансгенних рослинах: Нострифікація. Автореф. дис. канд. біол. наук. - Київ, 2006. - 8 с. [PDF]
 192. Моргун Б.В. Експресія моноклональних антитіл, специфічних до дволанцюгової РНК в трансгенних рослинах: автореф. дис...к.б.н. - Будапешт - Сегед, 2005. - 12 с.
 193. Морозов-Леонов С.Ю. Генетичні процеси в гібридних популяціях зелених жаб RANA ESCULENTA L. COMPLEX України: автореф.дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 1998. - 16 с.
 194. Морозова К.С. Структурно-функціональні властивості червоного флуоресцентного білка TagRFP 657 та його застосування у клітинній біології: автореф. дис...к.б.н. - Х, 2010. - 20 с.
 195. Мосула М.З. Популяційно-генетичний аналіз тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) з Українських Карпат: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К., 2015. - 23 с. [PDF]
 196. Мудрик О.А. Динаміка генетичної структури природних популяцій деяких видів родини PINACEAE LINDL. в Україні: автореф. дис...к.б.н.:03.00.13 - К., 2006. - 20 с.
 197. Ніколаєнко О.В. Розробка бази даних генів 21-ї хромосоми людини та встановлення нових функціональних зв'язків інтерсектину 1: автореф. дис...к.б.н.:03.00.03 - К, 2009. - 19 с.
 198. Ніколенко М. І. Концепція пренатального генетичного скринінгу на основі уніфікованих лабораторних стантартів та системи контролю якості: автореф. дис. д.мед.н. - К, 2011. - 36 с.
 199. Нітовська І.О. Генетична реконструкція ядра та цитоплазми BRASSICA OLERACEA L. за допомогою злиття протопластів: автореф. дис. к.б.н.:0300.25 - К., 1997. - 24 с. [PDF]
 200. Назаренко М.М. Роль мікро-і макромутацій в генетичному поліпшенні сортів озимої пшениці: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.15 - К, 2009. - 20 с.
 201. Назарко В.Ю. Функціональна роль білків, що беруть участь у пексофагії у дріжджів: автореф. дис...к.б.н. - Львів, 2011. - 20 с.
 202. Настюкова В.В. Мутаційні спектри у різних груп дітей, які зазнали впливу низкодозованого іонізуючого випромінення: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2002. - 20 с.
 203. Недал Хуссен Мусалм Аль -Хасанат Вплив на агроекосистеми мінеральних добрив, капсульованих природними дисперсними мінералами: автореф. дис. к.с/г.н.:03.00.16 - К, 2011. - 20 с.
 204. Недуха О.М. Структура і механізми змін клітинної оболонки рослин при невагомості та кліностатування: автореф. дис...к.б.н.:03.00.25 - К, 1993. - 23 с.
 205. Нипорко О.Ю. Особливості просторової структури тубуліну як основа клітинної відповіді рослин на дію гербіцидів динітроанілінового та фосфороамідного рядів: автореф. дис. к..б.н.:03.00.11 - К., 2005. - 24 с.
 206. Новак Н.Б. Біотехнологічні аспекти генетичного вдосконалення показників молочної продуктивності великої рогатої худоби: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 21 с.
 207. Облак В.І. Виділення та характеристика ферментного комплексу міцеліальних грибів з дріжджелітичною активністю: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.20 - Х, 2009. - 20 с.
 208. Облап Р.В. Диференціація генофондів тварин під дією факторів екологічного стресу ( на прикладі представників UNGULATA ): автореф дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 1998. - 17 с.
 209. Оверченко В.В. Молекулярна діагностика латентного віруса та SSR-ПЛР ідентифікація сортів хмелю (HUMULUS LUPULUS L.) української селекції: автореф. дис. к.с/г.н.:03.00.20 - К, 2009. - 18 с.
 210. Овчаренко Ольга Олександрівна Отримання міжтрибних соматичних гібридів родини BRASSICACEAE , що містять активну гетерологічну систему транспозонів кукурудзи SPM/DSPM: автореф. дис...к.б.н.:03.00.20 - К., 2005. - 22 с. [PDF]
 211. Оксьом В. П. Генетичне поліпшення сортів озимої пшениці за допомогою індукованих мікромутацій: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К, 2011. - 20 с.
 212. Олефіренко О.О. Вплив кріодеструкції, екстратів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при екстримальному цирозі: автореф. дис. к.б.н. - Х, 2008. - 19 с.
 213. Остапенко А.Д. Мікробіологічні процеси в грунті при інтенсивній і альтернативній системах землеробства: автореф. дис. к.б.н. - К, 1993. - с.
 214. Остаповець Л.І. Цитогенетична та морфологічна характеристика ооцитів корів та свиней при формуванні партеногенетичних ембріонів IN VITRO: автреф. дис...к.б.н.:03.00.16 - К., 2009. - 20 с.
 215. Осташ І.С. Гени, які контролюють глікозилювання та експорт ландоміцинів у STREPTOMYCES GLOBISPORUS 1912 та STREPTOMYCES CYANOGENUS S136: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.22 - К, 2008. - 17 с.
 216. Осташ Б.О. Генетичний контроль окремих етапів біосинтезу ландоміцину Е в STREPTOMYCES GLOBISPORUS 1912: автореф.дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2003. - 18 с.
 217. Пєшкова В.М. Розробка кондуктометричних ферментних біосенсорів для визначення основних природних сахаридів: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 218. Півень О.О. Рольвуглеводзв'язувальних білків у спонтанному та індукованому мутагенезі соматичних клітин ссавців in vitro: Автореф. дис. к.б.н.;03.00.22 - К, 2008. - 19 с.
 219. Пірко Н.М. Популяційно-генетичная мінливість ялиці білої ( ABIES ALBA MILL.) в Українських Карпатах: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - Донецк, 2005. - 20 с.
 220. Пірко Я.В. Популяційно-генетична мінливість трьох корінних видів рода Pinus L. в Українських Карпатах і Розточчі: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2001. - 20 с.
 221. Павленко Л.І. Генетична структура та гібридизація диплоїдно-поліплоїдних щипівок роду Cobitis (Cypriniformes, Cobitidae) в Україні: Автореферат дис.к.б.н.:03.00.15 - К, 2008. - 22 с.
 222. Павличенко А.К. Еколого-фізіологічні та морфологічні особливості мікроскопічних грибів, виділених з приміщень 4-го блоку Чорнобильської АЕС: автореферат дис. к.б.н.:03.00.07 - К, 2009. - 19 с.
 223. Павлова І.О. Особливості культивування стеноспермокарпічного насіння винограду в селекції на безнасінність: автореф.дис...к.б.н.:03.00.20 - Ялта, 2003. - 17 с.
 224. Павлова М.В. Дослідження властивостей рекомбінантних одноланцюгових антитіл, специфічних до інтерферону B1b людини: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.03 - К, 2009. - 19 с.
 225. Пампуха В.М. Мутації гена TGFBI у хворих із спадковими дистрофіями строми рогівки: автореф. дис. к.б.н.:03.00.22 - К, 2009. - 18 с.
 226. Панчук Р.Р. Роль цитокінів у молекуляних механізмах ендогенної інтоксикації, викликаної пухлинним ростом та під впливом антинеопластичних препаратів (на моделі мишачої лімфоми NK/LY): Автореф. дис. к.б.н.:03.00.11 - Л, 2008. - 20 с.
 227. Панщина Г.І. Структурна організація геному помірного бактеріофага ZF40 ERWINIA CAROTOVORA: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.06 - К, 2008. - 21 с.
 228. Парій М.Ф. Генетична система контрольованого розмноження кукурудзи на основі генів функціональної чоловічої стерильності: автореф.дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2004. - 20 с.
 229. Парій М.Ф. Генетична система контрольованого розмноження кукурудзи на основі генів функціональної чоловічої стерильності: автореф.дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2004. - 154 с.
 230. Парижак С.Я. Клонування генів формальдегіддегідрогенази FLD1 I формальдегідредуктази ADH1 дріжджів HANSENULA POLYMORPHA та генно-інженерне конструювання продуцентів дегідрогенази та редуктази формальдегіду: автореф. дис к.б.н.:03.00.15 - К, 2009. - 21 с.
 231. Парижак С.Я. Клонування генів формальдегіддегідрогенази FLD1 I формальдегідредуктази ADH1 дріжджів HANSENULA POLYMORPHA та генно-інженерне конструювання продуцентів дегідрогенази та редуктази формальдегіду: автореф. дис к.б.н.:03.00.15 - К, 2009. - 164 с.
 232. Парнікоза І.Ю. Динаміка клітинних популяцій раувольфії зміїної за зміни умов вирощування IN VITRO: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.11 - К, 2009. - 21 с.
 233. Пахомов О.В. Морфофункціональні характеристики клітин інтерстицію сім'яників статевозрілих щурів при кріоконсервуванні: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.19 - Х, 2008. - 20 с.
 234. Перепелиціна О.М. Вплив гуморальних факторів Т-лімфоцитів на особливості функціонування клітин раку молочної залози за умов сфероїдного та моношарового росту: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 235. Перепелюк М.М. Експресія генів інтерферону альфа, його рецептора та протеїнкінази Р на ранньому етапі регенерації печінки у щурів: - К, 2009. - 18 с.
 236. Пиняга Ю.В. Розробка системи генетичної трансформації у флавіногенних дріжджів PICHIA GUILLIERMONDII: автореф. дис...к.б.н. - Львів, 2010. - 20 с.
 237. Позмогова Н.В. Чинники ризику формування генетично обумовлених репродуктивних розладів: Автореф. дис. к.мед..н.;03.00.15 - К, 2009. - 19 с.
 238. Поліщук Л.В. Позахромосомна спадковість Streptomyces Globisporus 1912: аватореф.дис...к.б.н. - К., 1995. - 22 с.
 239. Поліщук О.В. Роль вторинного хінонового акцептора в індукції альтернативних окисно-відновних реакцій уфотосистемі ІІ: автореф. дис. к.б.н. - К, 2011. - 21 с.
 240. Поліщук О.М. Глікани базидіоміцетів як інгібітори ВТМ-іфекції та індуктори вірусостійкості рослин: автореф. дис.к.б.н.:03.00.06 - К., 2011. - 23 с.
 241. Попов В.Н. Використання молекулярно-генетичних маркерів в генетико-селекційних дослідженнях соняшнику: автореф.дис...к.б.н.:03.00.15 - Х., 2001. - 19 с.
 242. Попова А.Ф. Гравічутливість одноклітинних організмів: автореф. дис...д.б.н.:03.00.22 - К, 2000. - 38 с.
 243. Порубльова Л.В. Мінливість пігмент-білкових комплексів хлоропластів мезофілу інбредних ліній кукурудзи: автореф. дис...к.б.н. - К., 1995. - 17 с.
 244. Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів: автореф. дис...к.б.н.:03.00.13 - К, 2009. - 19 с.
 245. Починок В.М. Фізіолого-біохімічні особливості накопичення азоту та формування якості зерна у різних генотипів озимої м'якої пшениці: Автреф. дис.к.б.н.:03.00.12 - К, 2009. - 20 с.
 246. Приваліхін С.Н. Популяційно-генетичне різноманіття ялини европейської (PICEA (L.) KARST) в Українських Карпатах: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - Донецьк, 2008. - 21 с.
 247. Проценко О.В. Генетичні процеси в природних популяціях DROSOPHILA MELANOGASTER України: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.15 - К, 2009. - 21 с.
 248. Рабик М.В. Регуляторні механізми негативного типу в біосинтезі моеноміцинів у актиноміцетів: автореф. дис. к.б.н. - К., 2012. - 17 с.
 249. Радчук В.В. Генетична трансформація хрестоцвітних генами біосинтезу лантибіотику нізину з метою їх ефективного комбінування у трансгенних рослинах: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2000. - 20 с.
 250. Радчук О.М. Вплив мультипробіотиків на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії: автореф. дис. к.б.н. - К, 2011. - 19 с.
 251. Ратушняк Я.И. Трансгеномные растения в роде LYCOPERSICON, полученные методом "гамма-гибридизации" протопластов: автореф. дис...к.б.н. - Минск, 1991. - 17 с.
 252. Рачек Л.І. Генетична трансформація гороху (PISUM SATIVUM L.)з використанням Ds -елементу кукурудзи: автореф. дис...к.б.н.:03.00.25 - К., 1995. - 21 с.
 253. Рогова О.О. Роль центрів організації мікротрубочок у стійкості до ізоптропіл-N-фенілкарбамату мутантів Nicotiana sylvestris L.: автореф.дис...к.б.н.:03.00.11 - К, 2008. - 23 с.
 254. Романовська І.І. Біотехнологічні аспекти створення іммобілізованих на полімерних носіях біологічно активних білкових речовин: д. б. н.; 03.00.20 - К, 2011. - 39 с.
 255. Рубцова М.О. Одержання міжвидових гібридів і трангенних рослин гречки та їх аналіз: автореф. дис..к.б.н.:03.00.15 - К., 1997. - 16 с.
 256. Рудас В.А. Отримання генентично маркованих рослин в родині SOLANACEAE та їх використання в соматичній гібридізації: автореф. дис...к.б.н.;03.00.15 - К., 1997. - 23 с.
 257. Рушковський С.Р. Особливості прояву хромосомної нестабільності при культивуванні лімфоцитів периферійної крові людини: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2000. - 20 с.
 258. Сіндаровська Я.Р. AGROBACTERIUM- опосередкована транзієнтна експресія генів рекомбінантних білків (GFP, глюкуронідази та інтерферону альфа 2b) в рослинах роду NICOTINA L.: автореф. дис...к.б.н.:03.00.20 - К, 2009. - 21 с. [PDF]
 259. Сіренко А.Г. Передчасне розділення центромер метафазних хромосом як перспективний діагностичний і прогностичний маркер при гострій лімфобластній лейкемії у дітей: Автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2000. - 20 с.
 260. Сабірова Т.Ю. Порівняльна характеристика структурних компонентів зоо- та фітопатогенних рабдовірусів: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 22 с.
 261. Саліна А.С. Кріконсервування ооцитів миші і корови з використанням повільних, швидких і надшвидких режимів заморожування: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.19 - Х, 2009. - 20 с.
 262. Салабай П.В. дослідження динаміки негістонових білків нуклеазочутливих областей хроматину в процесі хімічного канцерогенезу: автореф. дис. к.б.н.н.:)3.00.04 - К, 1994. - 22 с.
 263. Сатарова Т.М. Андрогенез та ембріокультура у кукурудзи IN VINRO: автореф. дис... д.б.н. - К, 2002. - 41 с.
 264. Сахно Л.О. Отримання рослин ріпаку (Brassica napus L.) з гетерологічними генами різного походження та аналіз їх толерантності до абіотичних стресів: Автореф. дис... д.б.н.:03.00.20 - К, 2016. - 44 с. [PDF]
 265. Сахно Л.О. Трансгеномні ( BRASSICA NAPUS + B.NIGRA) та трансгенні (ORYCHOPHRAGMUS VIOLACEUS ) рослини родини хрестоцвітних: автореф. дис...к.б.н.:03.00.20. - К, 2003. - 20 с. [PDF]
 266. Сергєєва Ж.Ю. Поширення і характеристика криптичних плазмід ERWINIA CARATOVORA: автореф. дис. к.б.н.:03.00.07 - К, 2009. - 21 с.
 267. Сергеева Т.А. Створення та дослідження полімерів-біоміметиків для сенсорної технології та твердофазної екстракції: автореф. дис...д.б.н. - К, 2010. - 40 с.
 268. Симоненко Ю.В. Подвійна трансформація як ефективний засіб для отримання трансгенних рослин гороху посівного ( PISUM SATIVUM L. ): автореф. дис...к.б.н.:03.00.22 - К., 2000. - 24 с.
 269. Сирота В.В. Вплив кріоконсервованих органотипових культур наднирників на патологічний синдром бронхіальної астми (експериментальне дослідження): автореф. дис...к.б.н.:14.01.35 - Х, 2010. - 20 с.
 270. Сирчін С.О. Структурний аналіз ДНК ціанофага LPP-3 та ціанобактерії PLECTONEMA BORYANUM: автореф. дис. к.б.н.:03.00.06 - К, 1996. - 23 с.
 271. Ситник К.С. Розробка модельної системи отримання транспластомних рослин на прикладі представників родини пасльонових: автореф. дис...к.б.н.:03.00.20 - К., 2004. - 20 с. [PDF]
 272. Скоклюк Л.Б. Імунохімічні та біологічні властивості ліпополісахаридів RAHNELLA AQUATILIS: автореф.дис.к.б.н. - , 2011. - 21 с.
 273. Слончак А.М. Клітиноспецифічні особливості регуляції транскрипції гена глутатіон S-трансферази Р1 людини: автореф. дис.к.б.н.:03.00.03 - К, 2009. - 20 с.
 274. Случик В.М. Комплексна оцінка мутагенного фонду, зумовленого малоінтенсивними факторами хімічного виробництва ( експериментально-популяційне дослідження ): автореф. дис. к.б.н - К, 1996. - 24 с.
 275. Смертенко А.П. Вивчення посттрансляційних модифікацій та структурних доменів тубуліну рослин за допомогою спецефічних антитіл: автореф. дис...к.б.н. - К, 1996. - 21 с.
 276. Смирнов В.А. Взаимодействие генотип-среда и генетическая изменчивость среди регенерантов томата: автореф. дис...к.б.н. - Кишинев, 1986. - 26 с.
 277. Смуток О.В. Скринінг мікробних продуцентів, очистка та біоаналітичне використання L-лактат: - Львів, 2007. - 19 с.
 278. Соболь М.А. Структурно-функціональна організація ядерця рослинних клітин в умовах зміненої сили тяжіння: автореф. дис...к.б.н..:03.00.11 - К, 2003. - 24 с.
 279. Соболь М.В. Генетично-молекулярні основи синдрому іхтіозу і передчасного народження та ізольованої дисплазії нігтів: автореф. дис. к.б.н. - К., 2011. - 20 с.
 280. Соколов М.В. Ушкодження ДНК у радіаційному старінні насіння: автореф. дис...к.б.н. - К., 2002. - 20 с.
 281. Соколова Д.О. Епігенетична компонента радіоадаптації за умов хронічного та гострого опромінення рослин: автореф. дис. к.б.н.:03.00.01 - К., 2015. - 26 с. [PDF]
 282. Солдаткін О.О. Розробка біоселективних елементів моно-та мультисенсорів для екологічного моніторингу: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.20 - К, 2009. - 19 с.
 283. Соловйов О.О. Розробка прототипів тест-систем для ДНК діагностики деяких спадкових захворювань (муковісцидоз, спінальна м'язова атрофія, фенілкетонурія): автореф. дис. к.б.н. - К, 2011. - 19 с.
 284. Сомова К.В. Деструктивно-відновні процеси у шкірі при кріопошкодженні та озонотерапії: Автореф. дис.к.мед.н.:14.01.35 - Х, 2009. - 22 с.
 285. Спірідонова К.В. Вивчення особливостей геномної мінливості культивованих клітин раувольфії зміїної ( Rauwolfia serpentina Benth ): автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2000. - 20 с.
 286. Спиридонов В.Г. Молекулярно-генетична оцінка якості та безпеки продукції тваринництва: автореф. дис. д.с/г н.:03.00.20 - К., 2011. - 35 с.
 287. Старовойтова С.О. Розробка композіції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду LAKTOBACILLUS: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.20 - К, 2008. - 21 с.
 288. Стасик О.Г. Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній регуляції у метилотрофних дріжджів HANSENULA POLYMORPHA: автореф. дис...к.б.н.:03.00.11 - К., 2008. - 21 с.
 289. Століна М.Р. Гегетичні ефекти у лінійних мишей CC57W/Mv, індуковані малими дозами хронічного іонізуючого опромінення: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 1994. - 21 с.
 290. Стороженко С.В. Експресія та імпорт ДНК-топоізомерази типуII DROSOPHILA MELANOGASTER в хлоропласти трансгенних рослин NICOTIANA TABACUM: автореф. дис...к.б.н.:03.00.25 - К, 1993. - 16 с.
 291. Страшнюк Н.М. Одержання та аналіз мутантів NICOTIANA PLUMBAGINIFOLIA, стійких до дії сполук з антимікротрубочковою активністю: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 1993. - 20 с.
 292. Таргоня В.С. Біотехнологічні основи створення сільськогосподарських біконверсних комплексів: автореф. дис.д.с/г.н. - К, 2011. - 45 с.
 293. Таширева Г.О. Мікробні угрупування наземних біотопів Антрактиди та їх роль у трансформації міді: автореф. дис...к.б.н.:03.00.07 - К, 2010. - 21 с.
 294. Твардовська М.О. Мінливість геному тирличів (GENTIANA L.) у природі та культурі IN VITRO: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.15 - К, 2009. - 20 с.
 295. Телегеев Г.Д. Свойства миникольцевых ДНК культур клеток животных: автореф. дис...к.б.н.:03.00.03 - К., 1990. - 16 с.
 296. Терехов А.Ю. Полиморфизм хлоропластной и митохондриальной ДНК некоторых видов сельскохозяйственных растений: автореф. дис... к.б.н.:03.00.15 - Минск, 1993. - 16 с.
 297. Терновська Т.К. Перебудова геному м'якої пшениці (TRITICUM AESTIVUM L) для її генетичного аналізу та інтрогресії генів: автореф. дис...д.б.н.:03.00.15 - К., 1999. - 32 с.
 298. Тимошенко І.І. Селекція фітофторостійких сортів картоплі в Західному регіоні України: автореф. дис. д.б.н. - К., 1995. - 45 с.
 299. Титенко Н.В. Цитогенетичекие нарушения и смертность зародышей мышей до имплантации: автореф. дис...к.б.н. - К., 1977. - 26 с.
 300. Титова Л.В. Фізіологічна активність бактерій роду AZOTOBACTER при їх взаємодії з дисперсними матеріалами: автореф. дис...к.б.н. - К., 1994. - 20 с.
 301. Тишкин В.В. Изучение приспособленности популяций и линий DROSOPHILA MELANOGASTER: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - Ленинград, 1983. - 16 с.
 302. Ткачова Д.Л. Індукція генних мутацій зразками копчених ковбасних виробів різних технологій виробництва: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 19 с.
 303. Ткачова О.М. Енергетичний та прооксидантно-антиоксидантний стан печінки щурів після гіпотермічного зберігання та реперфузії: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.19 - Х, 2008. - 20 с.
 304. Токовенко Б.Т. Розробка та застосування методів IN SILICO для визначення сайтів зв'язування транскрипційних факторів у еукаріот на прикладі ISGF-3: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 305. Топчій Н.М. Фрагментація і метилування ДНК листків цукрового буряка (BETA VULGARIS L,)при запрограмованій загибелі клітин: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 2002. - 21 с.
 306. Торгало Є.О. Біохімічні механізми дії кверцетину за умов експериментального геморагічного інсульту: автореф. дис. к.б.н.:03.00.04 - К, 2008. - 18 с.
 307. Трифонова Г.В. Властивості кріоконсервованих культур клітин в регенераційних середовищах, що містять низькомолекулярну фракцію з кордової крові: автореф. дис...к.б.н. - Х, 2010. - 20 с.
 308. Тютюн А.И. Исследование зависимости выхода практически ценных мутаций озимой пшеницы от мутагенного фактора и исходного генотипа: автореф. дис...к.б.н. - К., 1987. - 19 с.
 309. Умаров Б.Р. Использование космидного банка генов RHIZOBIUM MELILOTI для клонирования гена биосинтеза лейцина, участвующего в контроле развития азотфиксирующего симбиоза с люцерной: автореф. дис...к.б.н. - Ташкент, 1993. - 25 с.
 310. Устиченко В.Д. Функціональні властивості надниркових залоз новонароджених поросят при дії різних режимів заморожування: Автореф. дис.к.б.н.:03.0019 - Х, 2008. - 20 с.
 311. Філіпцова О.В. Популяційно-генетичний аналіз поведінкиових ознак:досвід вивчення населення України: Автореферат дис. д.б.н.:03.00.15 - К, 2009. - 34 с.
 312. Філіпцова О.В. Популяційно-генетичний аналіз поведінкових ознак :досвід вивчення населення України: Автореф. дис. д.б.н.:03.00.15 - К, 2009. - с.
 313. Фалалєєва Т.М. Роль глутамату та пролінвмісних ди- та трипептидів у регуляції морфо-функціонального стану шлунка: автореф. дис. д.б.н.; 03.00.13 - К, 2011. - 32 с.
 314. Фаюра Л.Р. Множинні молекулярні форми рибофлавінкінази у дріжджів: автореф. дис...к.б.н.:03.00.04 - Львів, 1997. - 23 с.
 315. Федоренко В.О. Генетичний контроль стійкості актиноміцетів до антибіотиків та його роль у біосинтезі антибіотиків: автореф. дис...д.б.н.:03.00.15 - К., 2004. - 32 с.
 316. Федоришин М.Ю. Генетичний контроль утворення сахаридної частини ландоміцину А: автореф. дис...к.б.н.: - К., 2007. - 28 с.
 317. Фелалиев А.С. Физиологические основы микроклонального размножения ореха грецкого IN VITRO: автореф. дис...к.б.н. - Душанбе, 1990. - 20 с.
 318. Феник С.Й. Вивчення формування індукованих механізмів детоксикації іонів кадмію в культурі клітин NICOTIANA PLUMBAGINIFOLIA: автореф. дис. к.б.н.:03.0025 - К., 1996. - 20 с.
 319. Феник С.Й. Вивчення формування індукованих механізмів детоксикації іонів кадмію в культурі клітин NICOTIANA PLUMBAGINIFOLIA: . дис. к.б.н.:03.0025 - К., 1996. - 135 с.
 320. Феоктистов П.О. Онтогенетичні зміни жаро-посухостійкості та прдуктивність сортів і селекційних форм озимої м'якої пшениці: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.12 - К, 2002. - 20 с.
 321. Филиппенко Л.И. Генетика устойчивости винограда к миддью: автореф. дис...к.б.н. - Воронеж, 1985. - 22 с.
 322. Филонова Л.Г. Введення в культуру IN VITRO тису ягідного (TAXUS BACCATA L.) і отримання таксол-продукуючих калусних ліній: автореф. дис. к.б.н.:03.00.25 - К, 1999. - 19 с.
 323. Фріцше Л.М. Характеристика електричної активності головного мозгу у людей молодого віку в умовах емоційного стресу на базі застосування методів нелінійної динаміки: Автореферат дис. к.б.н.:03.00.13 - Х, 2009. - 20 с.
 324. Футерник П.В. Неканонічні взаємодії компонентів апарату трансляції вищих евкаріотів: автореф. дис. к.б.н. - К, 2011. - 20 с.
 325. Хакимов Х.А. Чуствительность ( по тексту "хромосомные аберрации") к физическим и химическим мутагенам фракций ДНК меристематических клеток проростков пшеницы, реплицирующихся в разных периодах фазы S: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - Ташкент, 1988. - 19 с.
 326. Халмурадов А.А. Взаємодія NAD з ГАМК- та серотонінергічними медіаторними системами головного мозгу щурів: - К, 1997. - 24 с.
 327. Цимбал Н.В. Вплив вірусної інфекції на нуклеазну активність ціанобактерії PLECTONEMA BORYANUM: автореф. дис...к.б.н. - К., 2011. - 20 с.
 328. Чапля А.Є. Гентична диференціація культурного ячменю (HORDEUM VULGARE L.)за альтернативнимибіохімічними ознаками: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К., 2006. - 24 с.
 329. Чеботар С.В. Молекулярно-генетичний аналіз генофонду озимої м'якої пшениці України: автореф, дис. д.б.н.:03.00.22 - К, 2009. - 41 с. [PDF]
 330. Чернишов Д.П. Структурно-функціональна організація клітин епідерми однорічних пагонів жовтої акації CARAGANA ARBORESCENS Lam.: автореф. дис...к.б.н.:03.00.11 - К, 2005. - 20 с.
 331. Шаблыкин В.В. Экспериментальная полиплоидия у хмеля: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К, 1990. - 16 с.
 332. Шай Д.С. Противірусна та інтерфероногенна активність низькомолекулярних індукторів інтерферону- аналогів аміксину та похідних дифеліну: автореф. дис...к.б.н.:т03.00.06 - К, 2010. - 18 с.
 333. Шахмадуров И.А. Теоретический анализ структурно-функциональной организации и эволюции диспергированных повторов эукариот: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - Новосибирск, 987. - 16 с.
 334. Шаюк Л.В. Молекулярно-гентичний аналіз роду BETA L.: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 19 с.
 335. Шевченко Г.В. Вплив зміненої сили тяжіння на цитоскилет рослинних клітин з верхівковим ростом: автореф. дис...к.б.н.:03.00.22 - К., 2000. - 23 с.
 336. Шелудько Ю.В. Отримання та фітохімічний аналіз трасгенної кореневої культури RAUVOLFIA SERPENTINA як джерела нових індольних алкалоїдів: автореф. дис...к.б.н.;03.00.20 - К, 2004. - 20 с.
 337. Шелудько Ю.В. Отримання та фітохімічний аналіз трасгенної кореневої культури RAUVOLFIA SERPENTINA як джерела нових індольних алкалоїдів: . дис...к.б.н.;03.00.20 - К, 2004. - 171 с.
 338. Шендеров А.Н. Теория генетических методов исследования структуры и функций ферментов: автореф. дис...к.б.н. - К, 1977. - 25 с.
 339. Шеремет Я.О. Вивчення функціональної ролі фосфорилювання мікротрубочок в рослинній клітині: автореф. дис...к.б.н. - К, 2010. - 20 с.
 340. Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні радіоактивного впливу ЧАЄС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біоценозах: автореф.дис.к.б.н. - К, 2011. - 21 с.
 341. Шкотова Л.В. Розробка амперометричних біосенсорів для визначення лактату, етанолу та глюкози у виноматеріалах: автореф. дис. к.б.н.:03.00.20 - К, 2006. - 20 с.
 342. Шлумуков Л.Р. Белки хлоропластов как маркеры при соматической гибридизации высших растений: автореф. дис...к.б.н.:03.00.15 - К, 1989. - 15 с.
 343. Шпаер Е.Г. Закономерности первичной и вторичной структуры матричных РНК ESCHERICHIA COLI и их роль в процессе трансляции: автореф. дис...к.б.н.:03.00.03 - К, 1987. - 19 с.
 344. Шуваликов В.Б. Полиморфизм популяции малярийных комаров комплекса ANOPHELES MACULIPENNIS MEIG. в юго-западной части и центре европейской части СССР / цитогенетический анализ /: автореф. дис. к.б.н.:03.00.09 - К, 1986. - 24 с.
 345. Шульга О.А. Экспрессия изолированных вирусных генов в растениях NICOTIANA TABACUM: автореф. дис...к.х.н.:03.00.03 - М, 1991. - 23 с.
 346. Щегельская Е.А. Фенотипическое переопределение пола в мужской зародышевой линии тутового шелкопряда: автореф. дис.к.б.н.:03.00.15 - Минск, 1987. - 21 с.
 347. Щеглова Е.Г. Сравнительная оценка химически индуцированніх хромосомніх аберраций и сестринских хроматидных обменов: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - М, 1983. - 21 с.
 348. Щербак Н.Л. Вивчення LOX-опосередкованої експресії перенесених генів в трансгенних рослинах: автореф. дис. к.б.н.:03.00.20 - К., 2015. - 25 с. [PDF]
 349. Щербакова О.В. Генетичний аналіз та поведінкові реакції мутантів DROSOPHILA MELANOGASTER із дегенеративними змінами в тканині мозку: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К, 2009. - 20 с.
 350. Щербакова О.В. Генетичний аналіз та поведінкові реакції мутантів DROSOPHILA MELANOGASTER із дегенгеративними змінами у мозку: автореф. дис...к.б.н.;03.00.15 - К, 2009. - 20 с.
 351. Щербина П.Ф. Экспериментально-генетическое изучение явления двойного гребня у кур: автореф. дис...д.б.н.:03.00.15 - Лениниград-Пушкин, 1989. - 35 с.
 352. Щукин Н.Н. Поведение плазмиды ColVBtrp в энтеробактериях ESCHERICHIA COLI и ERWINIA CAROTOVORA: автореф. дис. к.б.н.:03.00.03 - М, 1982. - 23 с.
 353. Юмина Ю.М. Біоплівка гетеротрофних бактерій як чинник біопошкоджень захисного покриття полікен 980-25: автореф. дис..к.б.н. - К, 2010. - 22 с.
 354. Яковенко О.Я. Розробка технології передбачення спорідненості органічних сполук до молекулярно-біологічних мішеней для рецепторно-орієнтованого скринінгу in silico: Автореф. дис. к.б.н.:03.00.20 - К, 2008. - 19 с.
 355. Яковченко Е.В. Функциональная роль полирибосомных информосом при формировании и прорастании семян: автореф. к.б.н. - К, 1990. - 16 с.
 356. Якушенкова Т.П. Сравнительное влияние синего и красного света на некоторые физиологические показатели и резистентность проростков ярой пшеницы: автореф. дис.к.б.н.:03.00.12 - Петрозаводск, 2002. - 25 с.
 357. Янчикова З.Я. Внеклеточная PHKaза Acholeplasma laidlawii PG-8: автореф. дис. к.б.н.:3.00.07 - К, 1993. - 18 с.
 358. Яценко А.С. Молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу у модельного об'єкта DROSOPHILA MELANOGASTER: Автореферат дис.к.б.н.:03.00.22 - К, 2009. - 19 с.
 359. Яцишин В.Ю. Метаболічна інженерія неконвенційних дріжджів CANDIDA FAMATA з метою конструювання надпродуцентів флавінових нуклеотидів: автореф. дис...к.б.н. - Львів, 2010. - 20 с.